A little girl like you ♥

posted on 26 May 2015 02:31 by woonsean directory Diary
- Since 2000 -
When I was just a little girl 
I asked my mother, what will I be.

.
.
 
 
เมื่อกล่องอัลบั้มภาพถูกเปิด
ความทรงจำในวัยเด็กก็ได้หวนกลับมา
ราวกับการกรอเทปด้วยดินสอสักด้าม
กลิ่นอายของภาพถ่าย 
ก่อเกิดจากการถูกสะสมด้วยการกาลเวลา
กลิ่นจะยิ่งชัดเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน.
 
 
 

edit @ 5 Jul 2015 03:04:39 by Woonzen39

Comment

Comment:

Tweet